پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند تا تاریخ 99/2/31 تمدید شد
.
پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد
.