پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند تا تاریخ 99/2/31 تمدید شد
.
مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رهگیری پرونده
.